Private Lease bij WY-Lease

Private lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Met Private Lease kunt namelijk een bijna nieuwe of zelfs splinternieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand. In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting inbegrepen.  U hoeft alleen nog maar te tanken, de rest wordt door ons geregeld.

De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar bij WY Lease bieden we looptijden van 3 tot varieert 72 maanden.

Onze aanbieding, altijd transparant en volledig!

Wanneer u besluit om Private Lease via WY lease te gaan bevat onze aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

Het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
De overeengekomen duur van de leaseperiode;
Het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
Het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
De meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het
Aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.

Contact met WY-Lease

Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.30 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar
op 088 – 3741745 voor vragen over:

 • Schade aan uw leaseauto?
 • Onderhoud voor uw leaseauto?
 • Facturen die u heeft ontvangen?
 • Een lease-offerte of leasecontract?

Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u direct bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer

026-3553368.

 

Acceptatieproces

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR.
Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met:

EDR via telefoonnummer 070 – 4525310 of via info@wylease.nl.

Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld:

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.
De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

Krijg ik een BKR registratie?

WY en Dochters B.V. is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Voor het toetsen en registreren bij BKR werken we samen met Care4Lease B.V.. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast zijn we verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

 • De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
 • Uw maandtermijn is € 250,-
 • Care4Lease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

Aandachtspunt

Wanneer je binnen de looptijd van een Private Lease contract van plan bent een huis te kopen is een Private Lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Bent u niet tevreden?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt uw ontevredenheid kenbaar maken via onderstaand klachtenformulier:

Klachtenformulier

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij WYLease wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht, bevestigt binnen vijf werkdagen dat uw klacht is ontvangen en wijst een klachtbehandelaar aan. Binnen tien werkdagen na uw melding ontvangt u van de klachtenbehandelaar een bericht over uw klacht. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.
Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Klachtenafhandelingsprocedure

WYLease acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
 2. De klachtenbehandelaar streeft ernaar binnen tien werkdagen na uiting van de klacht tot formulering van een standpunt over te gaan en klager daarover te berichten.
 3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
 4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door WYLease geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Privacyverklaring

 

Wanneer u overweegt bij WY en dochters B.V. h.d.o.n. WY Lease een leaseovereenkomst af te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie.

Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u, voor ons en anderen, identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we zorgvuldig te werk. Dit kan en mag u van ons verwachten.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag. Onderdelen van het acceptatieproces besteden wij uit aan EDR Credit Services B.V.. Hiervoor ontvangen zij van ons enkele gegevens van u. Nadat EDR Credit Services B.V. het acceptatieproces met u heeft afgerond, zenden zij ons alleen die gegevens die nodig zijn voor het aangaan en beheren van uw leaseovereenkomst.

Voor het contract- en beheerproces werken wij samen met Care4Lease B.V..

Uw persoonsgegevens worden door ons en Care4Lease B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Het behandelen van geschillen (zie voor de actuele klachtenprocedure care4lease.nl);
 • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kunt u denken aan uw geboortedatum in combinatie met het documentnummer van uw legitimatiebewijs die worden opgevraagd voor het juist op naam te kunnen zetten van het leasevoertuig.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid voert EDR Credit Services B.V., in opdracht van WY en dochters B.V. h.d.o.n. WY Lease, een acceptatietoets uit. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Het privacyreglement van EDR Credit Services B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl.

Uitwisseling van derden

Uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door WY Lease verstrekt aan de volgende derde partijen:

Care4Lease  – Voor het uitvoeren van het contract en beheerproces van de leaseovereenkomst

N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij – Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van uw auto.

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) – Bij het BKR wordt 65% van de totale waarde van uw leaseovereenkomst geregistreerd.

EDR Credit Services B.V. (EDR) – Voor het uitvoeren van het acceptatiebeleid, zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease.

Wouter Hageman BV – Het autobedrijf dat de leaseauto levert

Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) – Voor het tenaamstellen van het voertuig.

U mag van ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u per mail een aanpassing verzoeken. 

Uw rechten

Bent u het er niet mee eens dat wij uw gegevens verwerken? U kunt per email verzet aantekenen.

In beide gevallen mag u uw mail sturen naar wouter@wouterhageman.nl Vermeld in deze mail duidelijk uw naam en het kenteken van uw leaseauto of het nummer van uw leaseovereenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot ons privacy beleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen door een mail te sturen naar wouter@wouterhageman.nl. De klachtenprocedure vindt u op www.wouterhageman.nl

Algemene Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Innameprotocol